Avís legal

1. TITULARITAT DEL DOMINI CONFEDERACIÓ DE PENYES

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és de la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona (d’ara endavant CMP o la CONFEDERACIÓ), amb seu social a Arístides Maillol, 15, 08028 Barcelona, CIF G66522640, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya i correu electrònic de contacte penyes@confederaciopenyes.cat.

Objecte i àmbit daplicació

Aquestes condicions d’ús de la web, https://confederaciopenyes.cat/, tenen com a objecte regular la posada a disposició i accés de forma gratuïta al públic en general ia les persones interessades en les activitats de la CONFEDERACIÓ MUNDIAL DE PENYES DE BARCELONA , de la informació institucional i social de la Confederació o de tercers col·laboradors d’aquesta, que puguin ser interessants per a l’usuari.

L’usuari està subjecte a les polítiques i condicions vigents en el moment en què utilitzi la pàgina web present, llevat que per llei o decisió de l’organisme competent s’hagin de fer canvis apropiats amb caràcter retroactiu a les polítiques o condicions esmentades. En aquest sentit, la Confederació Mundial de Penyes es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la web, de la configuració i de la presentació d’aquesta, així com de condicions d’accés. Per tant, es recomana als usuaris que consultin assíduament les condicions que es determinen a la nota legal present.

El mer ús i navegació per la web, així com el fet de sol·licitar informació o, si escau, registrar-se o demanar informació, suposen l’acceptació com a usuari, sense reserves de cap mena, de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents i, si escau, de registre i contractació.

2. PRESTACIÓ DEL SERVEI

La CONFEDERACIÓ no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la web o al seu contingut, ni que aquesta estigui lliure de virus, ni de qualsevol altre element que pugui produir alteracions al sistema informàtic de l’usuari. La CMP farà, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tot el necessari per establir les comunicacions i corregir els errors, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la manca d’actualització als continguts.

La CONFEDERACIÓ no es fa responsable dels perjudicis que es puguin derivar dinterferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu daquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivats per causes alienes a la CONFEDERACIÓ, que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la web, ni dels retards o bloquejos en l’ús produïts per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni tampoc de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a la CONFEDERACIÓ, degudes a l’usuari, a tercers o supòsits de força major.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB

En cas que en algun moment es produís alguna errada en la informació publicada a la web, es procedirà immediatament a esmenar-la. De la mateixa manera, és possible que els continguts de la web es puguin mostrar, de vegades, com a informació provisional.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els textos, imatges, logos, signes distintius, sons, animacions, vídeos, codis font i la resta de continguts inclosos a la web són propietat de la CONFEDERACIÓ, qui disposa si escau del dret d’ús i explotació i, d’aquesta manera, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment. Per aquest motiu, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts (text, logotip, imatges, dissenys, etc.) que apareixen a la web de la CONFEDERACIÓ, així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts de la web si no és amb l’aprovació prèvia de la CONFEDERACIÓ que, en tot cas, haurà de ser expressa i per escrit.

5. HIPERENLLAÇOS I/O “LINKS”

Entre els continguts, el portal de la CONFEDERACIÓ pot incloure enllaços amb altres webs gestionats per tercers, amb l’objectiu de facilitar l’accés de l’usuari a informació intercanviable a través d’Internet. Tot i això, la CONFEDERACIÓ no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre els tercers i altres webs alienes a la CONFEDERACIÓ. Els enllaços facilitats a la web de la CONFEDERACIÓ tenen finalitats informatives per a l’usuari de la mateixa, però en cap cas situa la CONFEDERACIÓ en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir per a tercers per mitjà dels enllaços.

Segons això, la CONFEDERACIÓ declina qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquesta web. La CONFEDERACIÓ no controla ni exerceix cap tipus de supervisió quan inclou un enllaç al web https://confederaciopenyes.cat/. Tot i això, la utilització d’enllaços a altres pàgines web no suposa, de cap manera, responsabilització ni apropiació del contingut de les mateixes, i tampoc es pot entendre que es produeixi cap tasca de supervisió ni aprovació dels canvis i informacions que es realitzin en elles. La CONFEDERACIÓ aconsella als visitants de les altres pàgines web esmentades que consultin les eventuals condicions legals que s’hi exposen.

Queda expressament prohibida la introducció d’hiperenllaços amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a la CONFEDERACIÓ, que permetin l’accés a la web de la CONFEDERACIÓ sense consentiment i/o prèvia autorització expressa. En tot cas, l‟existència d‟hiperenllaços a llocs web aliens a la CONFEDERACIÓ, no implicarà en cap cas l‟existència de relacions comercials, mercantils o de qualsevol altra índole amb el titular de la pàgina web on s‟estableixi l‟hiperenllaç, ni l‟acceptació per part de la CONFEDERACIÓ dels seus continguts, opinions ni serveis.

6. RESPONSABILITAT CONTINGUTS DELS HIPERENLLAÇOS

La CONFEDERACIÓ no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que es puguin deure a:

 • El funcionament, la disponibilitat, l’accessibilitat o la continuïtat dels llocs enllaçats.
 • El manteniment de la informació, dels continguts o dels serveis existents als llocs enllaçats.
 • La prestació o la transmissió de la informació, dels continguts o dels serveis existents en aquests llocs.
 • La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i dels serveis existents als llocs enllaçats.
 • L’incompliment de la llei, de la moral i dels bons costums com a conseqüència de la difusió, l’emmagatzematge i la posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.
 • La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l’honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d’informació personal per part de tercers.
 • La realització dactes de competència deslleial i publicitat il·lícita.
 • Manca de veracitat, exactitud o actualitat d’aquests continguts

7. CONDICIONS D’ÚS DE LA WEB PER PART DELS USUARIS

L’accés a la pàgina web https://confederaciopenyes.cat/ és voluntari. Amb caràcter general, l’usuari està obligat a utilitzar la web, els continguts i els serveis que s’ofereixen, de manera diligent, correcta i lícita, així com en compliment de les condicions generals presents, i els advertiments especials o les instruccions d’ús contingudes en aquestes oa la web, ia obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, utilitzant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar la web de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar-ne el normal funcionament, els béns i els drets de la CONFEDERACIÓ, els seus proveïdors, la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés al portal web així com al seu ús a menors sense el consentiment exprés dels seus pares o representants legals.

Concretament, durant la utilització de la web https://confederaciopenyes.cat/, l’usuari està obligat a:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant hiperenllaç, la web de la CONFEDERACIÓ ni cap dels seus continguts, si no és amb autorització expressa, escrita i conferida per una persona de la CMP amb poder suficient a aquests efectes.
 • No suprimir, eludir o manipular el copyright i la resta de dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme dinformació que puguin contenir els continguts.
 • No alterar, reprogramar, modificar, adaptar ni traduir el codi font daquesta pàgina web. Tota reproducció parcial o total del codi font de la pàgina web en qualsevol suport i per qualsevol motiu, es considera una còpia no autoritzada.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, cap informació o material que pugui i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe ia l’ordre públic; ii) ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o, que de qualsevol manera, atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals , les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre, a la web o des d’aquesta, cap programa, dades, virus, codi o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys a la web, a qualsevol dels serveis, oa qualsevol dels equips , sistemes o xarxes de la CONFEDERACIÓ, de qualsevol altre usuari, dels patrocinadors, col·laboradors, proveïdors, etc. de la CONFEDERACIÓ o, en general, de qualsevol tercer.
 • No realitzar activitats publicitàries o dexplotació comercial a través del web, i no utilitzar els seus continguts i la seva informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra finalitat comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització de la web o de qualsevol dels seus serveis, incloent-hi la utilització, si escau, de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra manera.
 • No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de la CONFEDERACIÓ, els seus patrocinadors, col·laboradors, proveïdors o tercers.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del qual no ostentarà, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercers .

En compliment de les disposicions legals vigents, l‟adreça IP dels usuaris es guarda pel període de temps que es determina jurídicament, amb la finalitat de poder detectar el compliment de la legislació vigent per part dels usuaris. En cas que es publiquessin continguts o es fessin comentaris que es poguessin considerar delictes, els administradors de la web podran bloquejar, rastrejar o esborrar qualsevol contingut o missatge segons els criteris expressats anteriorment.

La CONFEDERACIÓ es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al portal i/o als serveis oferts, sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions d’ús.

Sense perjudici d’això, la CMP perseguirà l’incompliment de les presents condicions d’ús, així com qualsevol utilització indeguda del portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

8. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS DE LA CMP

La CONFEDERACIÓ en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que se’n puguin derivar, atès que ni pot ni ha de garantir-les: a) possibles errors de seguretat que es puguin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics; b) ús per part de tercers d’elements de propietat de la CONFEDERACIÓ que en confonguin la personalitat; c) infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers; d) incompliments de tercers que puguin afectar els usuaris de la web; e) manca de funcionament de la web o d’algun dels seus serveis per causes alienes a la CONFEDERACIÓ; f) conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per ús de versions no actualitzades del navegador.

La CONFEDERACIÓ no serà responsable de l’incompliment de les condicions d’aquest avís legal per part dels usuaris, ni tampoc de l’ús dels serveis i continguts accessibles des del portal. Els danys i els perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació feta a través del portal serà responsabilitat de qui l’hagi efectuat, ja que la CONFEDERACIÓ no controla l’autenticitat dels continguts ni de les informacions subministrades pels usuaris del portal.

9. CONSULTES, SUGGERIMENTS, QUEIXES O RECLAMACIONS

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a la CONFEDERACIÓ a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es determinin a cada moment, com per exemple:

Correu electrònic: penyes@confederaciopenyes.cat

Correu postal: Confederació Mundial de Penyes, Arístides Maillol, 15, 08028 Barcelona (Espanya),

10. COOKIES

La CMP informa als usuaris que per millorar i facilitar la navegació, la web, https://confederaciopenyes.cat/, utilitza dispositius d’implantació de galetes i d’emmagatzematge d’IP. La galeta és un fitxer que es diposita a l’equip per a l’usuari, l’únic objectiu del qual és simplificar la navegació per la web (aquesta galeta no pot contenir virus ni ser executada, perquè no és un fitxer actiu). La galeta només pot ser llegida per la CONFEDERACIÓ i per l’usuari, i aquesta la pot esborrar, accedint a les opcions del navegador

Per a més informació, podeu consultar la  Política de Cookies.

11. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les condicions l presents es regiran per la legislació catalana, espanyola i internacional que sigui aplicable.

En cas que sorgís qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que disposin la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, la qual s’atenen, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació o al del domicili de l’usuari.

En cas que l’usuari tingui el domicili fora d’Espanya, o que la gestió consisteixi en una compravenda realitzada per una empresa, les dues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre als jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya).